Copyright Vakantieland Noorwegen

Het copyright en alle bijbehorende rechten zijn eigendom van de schrijver/eigenaar van het document (Als hij/zij in het document genoemd wordt: in alle andere gevallen valt het recht automatisch toe aan de uitgever van “Vakantieland Noorwegen”.)

Als de auteur voorwaarden heeft opgenomen die distributie of ander gebruik regelen dan zijn die voorwaarden van toepassing in plaats van de voorwaarden die hieronder genoemd zijn. De uitgever behoudt zich het recht voor documenten van deze site terug te trekken als er enige twijfel ontstaat over de authenticiteit of geldigheid.

Documenten van deze webpagina’s kunnen over het algemeen vrijuit gekopieerd worden maar hiervoor dient u altijd vooraf expliciete schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de auteur te krijgen. Normaal wordt het toegestaan voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden zolang de tekst niet wordt aangepast en de bron (www.VakantielandNoorwegen.nl) duidelijk wordt aangegeven. 

Copyright
The copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document (if he/she is mentioned: in other cases, these rights automatically belong to the webmaster of “Vakantieland Noorwegen”. If the author or owner expressedly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in the text, then those terms overrule the limitations stated below.

The webmaster of “Vakantieland NOorwegen” reserves the right to withdraw the document from the collection, if any doubt arises about its authenticity or public availability.

Documents included in this website can useally be freely copied, but only for personal non-commercial puposes and without modifications and with proper citation to the original source (www.VakantielandNoorwegen.nl). To use this right you will have to ask written permission from the author/owner and/or the webmaster.

Rechten van derden
Deze pagina’s zijn deels samengesteld uit bronnen waarvan wij veronderstellen dat deze vrij van copyright zijn, zoals inzendingen van particulieren. Indien de hier opgenomen tekst en/of foto’s naar uw mening inbreuk doen op uw rechten laat dit dan per omgaande weten aan de Webmaster, deze gegevens zullen direct van de site worden verwijderd.

The content of this website is partly obtained through sources which are assumed to be part of the public domain. If you have any knowledge that this content has been copyrighted, please inform the Webmaster and we will remove it immediately.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *